top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Praktijk Śiva met maatschappelijke zetel te Sluizenstraat 15, 8450 Bredene en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0715.815.260 (Hierna: “Praktijk Śiva”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke factuur en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Praktijk Śiva aangeboden. De klant erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Elke gemaakte afspraak betekent de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

Artikel 2 – Annulatie of afwezigheid afspraak

Kunt u niet op uw afspraak aanwezig zijn? Gelieve minstens 24 uur op voorhand uw afspraak te annuleren. Op deze manier laat u andere klanten ook de mogelijkheid om op het door u gemaakte uur een afspraak in te boeken. Daarom worden laattijdige annulaties of afwezigheden aangerekend aan het tarief van de afspraak die door u was geboekt. Een annulatie dient te gebeuren via mail aan bieke@praktijksiva.be of via telefoon op 0495 57 15 34 (gelieve een voicemailbericht in te spreken wanneer u niemand aan de lijn krijgt). Op het annulatiebeleid worden geen uitzonderingen gemaakt.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten worden vermeld op onze website. De factuur moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, op de vervaldag, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 %, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.  Bank- en inningskosten zijn ten laste van de klant. De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van een factuur behouden wij ons tevens het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 4 – Betwisting 

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Praktijk Śiva kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, dan wel de rechter van de plaats waar de afspraak gemaakt werd.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

 

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden ,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

bottom of page